+370 676 23 335
info@all-starssport.lt

Upės g. 5, LT-09308 Vilnius
(šalia VCUP, iš Nėries pusės. Įėjimas iš kiemo pusės, I aukštas.)

I-V 🟢🟢🟢🟢🟢🔴🔴  1000 – 1700

Privatumo politika

Naudodamiesi šia interneto svetaine Jūs duodate savo sutikimą įmonei UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , rinkti ir naudoti Jūsų Asmens duomenis taip, kaip apibrėžiama šioje Privatumo politikoje. UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , naudoja informaciją, kurią pateikiate registruodamiesi, atlikdami užsakymus ar siųsdami užklausas mums: vardas, pavardė, telefonas, el. paštas, adresas, kita kontaktinė informacija (visi kartu – Asmens duomenys), siekdama tinkamai administruoti Jūsų užsakymus/užklausas.

Bendrosios nuostatos

UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , jokiu būdu neparduoda ir neperduoda Jūsų Asmens duomenų jokiai trečiai šaliai be atskiro jūsų sutikimo. Jokia trečia šalis negali siūlyti Jums savo prekių ar paslaugų per UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , Valdomas elektronines sistemas. UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , nenaudoja Jūsų Asmens duomenų tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , naudotų jūsų Asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, Jūsų sutikimas privalo būti gautas ir suteikta galimybė atsisakyti.

UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , vadovaujasi šiais pagrindiniais Asmens duomenų tvarkymo principais:

Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais

Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai

Asmens duomenys tvarkomi teisėtai

Visa informacija apie tvarkomus Asmens duomenis yra konfidenciali

Tvarkydama ir saugodama Jūsų Asmens duomenis UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , įgyvendina organizacines ir technines priemones, kurios užtikrina Asmens duomenims apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant Asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo.

Asmens duomenys renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

Apdoroti Jūsų prekių užsakymus (Atlikus tam tikrus užsakymus);

Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);

Spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;

Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

Apdoroti Jūsų užklausas;

Tiesioginės rinkodaros tikslais – tik suteikus galimybę atsisakyti ir atskirai sutikus;

Asmens teisės

Jūs, leidęs tvarkyti savo Asmens duomenis, turite teisę:

Reikalauti ištaisyti, sunaikinti arba sustabdyti Jūsų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant aukščiau paminėto Europos reglamento ir kitų įstatymų nuostatų;

Nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų Asmens duomenys;

UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , gavusi Jūsų prašymą dėl Asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos, pateiks Jums atsakymą. Nagrinėjami tik tie prašymai dėl Asmens duomenų tvarkymo, kurie pateikiami el. paštu triplexsas@gmail.com

UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , Nariai/Klientai turi teisę kreiptis dėl informacijos, susijusios su jų mokėjimų istorija ir pačių pateiktos informacijos, perkėlimo arba panaikinimo. Tokie prašymai įvykdomi per 30 d. Nuo laiško gavimo el. paštu triplexsas@gmail.com;

Baigiamosios nuostatos

Esminiai šios Privatumo politikos pakeitimai nariams siunčiami elektroniniu paštu. UAB “Sovereina”, Į.k.124690742 , gali pakeisti šią Privatumo politiką be išankstinio perspėjimo. Jei turite klausimų dėl Privatumo politikos, bet kada galite kreiptis el. paštu : triplexsas@gmail.com

Šio dokumento paskutinio atnaujinimo data yra 2018-05-24.

[]